Połowa środków z PROW 2007-2013 jest już "zagospodarowana" Drukuj Email
Piątek, 05 Marzec 2010 08:48

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa weszła w decydujący etap wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wszystkie 22 "działania", które się w nim znajdują, zostały uruchomione  a  wartość zawartych do 26 lutego br. przez Agencję umów o przyznaniu wsparcia finansowego wynosi 18 miliardów  zł. Podpisane umowy i zobowiązania wynikające np. z przyznanych rent strukturalnych (wypłacane są przez 10 lat) oraz z premii zalesieniowych (realizowanych 15 lat) "zagospodarowały" w sumie 33,6 mld zł, czyli 50% środków PROW. ARiMR zdążyła już wypłacić beneficjentom ponad 12,8 miliarda zł, ale w 2010 r. kwota wypłat zostanie niemal podwojona bo do beneficjentów trafi kolejne 12 miliardów zł i będzie to absolutnie "rekordowa" kwota  wypłacona w ciągu jednego roku.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego budżet wynosi 17,2 miliarda euro, jest wśród rolników, przetwórców z sektora rolno-spożywczego i innych beneficjentów np. "Lokalnych grup działania" bardzo duże. Świadczy o tym liczba składanych w Agencji wniosków o udzielnie wsparcie i  suma "zakontraktowanych" pieniędzy w umowach z beneficjentami.  Agencja już przekazała na konta bankowe beneficjentów ponad 12,8 miliarda zł. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą. Niewielka część złożonych w ubiegłym roku wniosków nie została jeszcze rozpatrzona do końca.

 

W ARiMR trwają obecnie przygotowania do uruchomienia w tym roku kolejnych naborów wniosków o wsparcie udzielane ze środków z PROW 2007-2013. Terminy, w których będzie można składać odpowiednie dokumenty zostaną ogłoszone, zgodnie z obowiązującymi przepisami  i w większości przypadków odbędzie się  to na  dwa tygodnie przed uruchomieniem naboru na dane "działanie". ARiMR planuje, że w 2010 r. beneficjenci PROW 2007-2013 otrzymają łączne wypłaty w wysokości 12 miliardów złotych. Będzie to więc o około 4 miliardy zł więcej niż w roku ubiegłym, który do tej pory był "rekordowy". Z wypłaconych dotychczas ponad 12,8 miliarda zł w ramach PROW 2007-2013 najwięcej, bo przeszło 3,9  mld zł Agencja przeznaczyła na realizację dopłat ONW. Dopłaty te  wspierają prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie takie otrzymuje co roku około 750 tys. rolników. Na wypłaty rent strukturalnych, które realizowane są bez żadnych zakłóceń, ARiMR wydała do 26 lutego br. z PROW 2007-2013 ponad 2,76 mld zł. Renty takie dostaje około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom. W tym roku przewiduje się kolejny nabór wniosków o przyznanie rent, z którymi wiąże się przekazywanie gospodarstw w ręce młodych następców i poprawa struktury agrarnej w kraju. Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach, ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 ponad 2,31 mld zł. Gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji lub stosujące technologie zapobiegające erozji gleb oraz zajmujące się hodowlą rodzimych ras zwierząt i uprawą cennych genetycznie gatunków roślin otrzymują  z tego programu dofinansowanie przez 5 lat. Dofinansowanie to ma im zrekompensować utratę dochodów, które osiągaliby stosując intensywnie nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin. Rolnikom, którzy zrealizowali inwestycje wspierane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" Agencja wypłaciła ponad 1,67 mld zł. Taką pomoc finansową z PROW 2007-2013 otrzymało blisko16,3 tys. rolników, w tym już ponad 2,2 tys. beneficjentów,  którzy złożyli wnioski w 2009 r.  Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Podkreślić należy, że ARiMR podpisała dotychczas ponad 27,5 tys. umów o przyznaniu pomocy łącznie na blisko 3,7 mld zł i oczekuje na złożenie wniosków o płatność po zakończeniu inwestycji. Na premie ułatwiające młodym rolnikom start zawodowy Agencja wydała ponad 263 mln zł. Do 26 lutego br. premię taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało 5268 rolników. W niedługim czasie, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, premia dla młodych rolników ma być podwyższona do 75 tys. zł. Wielu "młodych rolników" czekając na zwiększenie premii wstrzymało się z podpisaniem umów z ARiMR na dotychczasowych zasadach. Czekają  na wejście w życie korzystniejszych rozwiązań. Rolnikom, którzy zalesili grunty, ARiMR wypłaciła w formie pomocy pokrywającej część kosztów oraz premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych ponad 222 mln zł. Pieniądze te otrzymało około 10 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych glebach. Rolnicze użytkowanie takich gruntów nie gwarantowało rolnikom odpowiednich dochodów. Dla wielu rolników szansą na zwiększenie ich dochodów oraz stworzenie nowych miejsc pracy m.in. dla domowników jest rozpoczęcie działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem. Do nich jest kierowane działanie o nazwie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Największe zainteresowanie uzyskaniem tego wsparcia można zauważyć w regionach mających dobre warunki do uruchomienia działalności agroturystycznej. Rolnicy, którzy rozpoczęli pozarolniczą działalność i złożyli wnioski o wsparcie do ARiMR otrzymali z PROW 2007-2013 dofinansowanie w wysokości ponad 112 mln zł. Wypłaty otrzymało blisko 1,5 tys. beneficjentów,  spośród ponad 3,5 tys. z którymi  ARiMR podpisała umowy o przyznanie pomocy z tego działania. Grupom producentów rolnych ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 blisko 89 mln zł. Urzędy marszałkowskie zarejestrowały ponad 500 grup. Dofinansowanie na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania otrzymało 480 grup. Przedsiębiorcom z sektora rolno-przetwórczego, którzy zdążyli do tej pory zrealizować i rozliczyć inwestycje dofinansowywane z działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", ARiMR wypłaciła do 26 lutego 2010 r. ponad 105 mln zł. Wsparcie refinansujące część kosztów poniesionych na takie inwestycje wypłacone zostało 145 firmom spośród 584, z którymi Agencja podpisała umowy o przyznaniu pomocy. Łączna kwota wynikająca z podpisanych umów opiewa na ponad 884 mln zł. Średnia wysokość pomocy wypłaconej w przeliczeniu na jeden projekt wynosi około 700 tysięcy zł. Wśród beneficjentów pomocy dominują firmy działające w branży mięsnej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej Do Agencji zdążyło też wpłynąć 337 wniosków o wypłacenie pieniędzy. Złożyli je Ci przedsiębiorcy, którym udało się już wykonać inwestycje objęte dofinansowaniem. Oczekują oni na około 352 mln zł. Niestety 455 beneficjentom Agencja, po rozpatrzeniu ich wniosków, była zmuszona odmówić przyznania pomocy bo wnioskodawcy nie spełniali kryteriów uzyskania wsparcia ARiMR rozpoczęła  też płatności w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Na razie na konta 34 firm, które zdążyły stworzyć nowe miejsca pracy, Agencja przekazała ponad 3 mln zł. Z ponad 860 firmami, które realizują takie projekty, Agencja  podpisała umowy  o udzielnie wsparcia  na łączną kwotę blisko 120 mln zł. Większość z tych firm zapowiada złożenie wkrótce wniosków o płatność. W tym roku przewiduje się zmniejszenie wymagań dla firm, które chcą stworzyć nowe miejsca pracy, w związku z czym można przewidzieć zwiększenie zainteresowania otrzymaniem dofinansowania na ten cel i wszystko wskazuje, że liczba wniosków wzrośnie w stosunku do ubr.
Ponad 26 mln zł wypłacono na realizację inwestycji w ramach dwóch spośród sześciu tzw. działań delegowanych, wdrażanych przez samorządy wojewódzkie. Pieniądze te  z PROW 2007-2013 przeznaczone zostały na wsparcie działalności "Lokalnych grup działania" oraz inwestycji w "Odnowę i rozwój wsi". Na kolejne blisko 3 mld zł Samorządy Wojewódzkie zawarły umowy  z beneficjentami działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". ARiMR rozpocznie wypłacanie pieniędzy po zrealizowaniu i rozliczeniu przeprowadzonych inwestycji.
Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013 pozwala mieć pewność, że tak jak to było w wypadku programów z lat 2004-2006, zostanie on zrealizowany w pełni a środki finansowe znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.

Departament Komunikacji Społecznej

 

 

Rolnicze wieści

 • Jarosław Sachajko o repolonizacji rynku i spółdzielniach
  Poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ocenia dzisiejsze wyjazdowe spotkanie komisji z rolnikami w Kościerzynie, poświęcone problemom w sprzedaży i opłacalności produkcji ziemniaków i warzyw.
 • Kogo witać ziemniakiem?
  Czy wysypywanie ziemniaków przed posłami to dobry sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec działań Ministerstwa Rolnictwa?
 • Mazowieckie rolnictwo w 2017 r.
  Według Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Warszawie, w czerwcu 2017 r. w województwie mazowieckim było 215,1 tys. gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 2244,5 tys. ha. W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się zarówno ogólna powierzchnia gospodarstw, jak i...
 • W Polsce będzie rolnictwo oparte o GMO i komasację ziemi?
  Adam Tański uważa, że trzeba znaleźć mechanizmy zwiększające tempo przemian agrarnych na polskiej wsi.

Gospodarka

Ankieta

Jak oceniasz funkcjonowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 

Polecamy...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kursy walut


Warning: file_get_contents(http://bankowynet.pl/scripts/webmaster/box.php?waluty=USD%2BEUR%2BCHF%2BGBP%2BCZK&mode=ks&wstawka_szerokosc=110&wstawka_obramowanie=1px+solid+%23e6e6e6&czcionka_typ=Arial%2C+Verdana%2C+Helvetica%2C+Tahoma&czcionka_rozmiar=12&naglowek_tlo=%23e6e6e6&naglowek_kolor=%23666666&komorka1_tlo=%23f2f2f2&komorka2_tlo=%23e6e6e6&nazwy_wyrownanie=center&komorka_kolor=%23454551&wykres=1&naglowek=1&pogrubienie=1&&strzalki=1&&przelicznik=1&site=http://info.rbprojekt.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /modules/mod_bankowynet/mod_bankowynet.php on line 45

Polecane linki

Pogoda


 

Kto jest na stronie...

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, .org.uk tld hosting. Valid XHTML and CSS.